เริ่มต้น ฿41,900.00
จองเดี๋ยวนี้

ดอกส้มวาเลนเซียสีทอง สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

Spain
ยังไม่มีคะแนน

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

ดอกส้มวาเลนเซียสีทอง สเปน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] โปรแกรมเส้นทางยุโรป เที่ยวสนุก คุ้มค่า ราคาโดนใจ ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ อีกทั้งมีอิสระมื้ออาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อทานตามปรารถนา

เที่ยวแบบคุ้มค่า สมราคาที่ได้รับ
****************************
นักท่องเที่ยวไทยจำนวนไม่น้อยที่นิยมชมชอบในการเดินทางไปท่องเที่ยวในยุโรปอย่างมาก เพราะด้วยสภาวะของอากาศที่เย็นสบาย มีเเหล่งท่องเที่ยวเก่าเเก่มากมายหลายเเห่งที่สวยงามเเละน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะประเทศสเปน ที่กำลังมาเเรงเเซงโค้งอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว

ประเทศสเปน มีความประวัติศาสตร์ยาวนานไม่เเพ้ประเทศอื่นๆ ในยุโรป เเละมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากมายหลายต่อหลายเเห่งด้วยกัน

เมืองท่องเที่ยวหลักอย่าง มาดริด หรือ บาร์เซโลน่า เเล้วนั้น วาเลนเซีย ถือเป็นอีกหนึ่งในเมืองที่น่ามาเที่ยวชมความสวยงามอย่างมาก

เมืองวาเลนเซีย (Valencia) เมืองแห่งศิลปะ และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของประเทศสเปน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของประเทศ มีเขตเมืองเก่าที่มีเสน่ห์และน่ามาเที่ยวมากแห่งหนึ่งของประเทศ บริเวณย่านใจกลางจตุรัสเมือง จะเป็นที่ตั้งของศาลากลาง , ที่ทำการไปรษณีย์ , ร้านค้ามากมาย, สนามสู้วัวกระทิง และมหาวิหาร วาเลนเซียและยังเป็นที่ตั้งของสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงคือ สโมสรฟุตบอล วาเลนเซีย (Valencia Club de Futbol) หรือ ไอ้ค้างคาว

ส้มวาเลนเซีย เรียกได้ว่าเป็นราชาแห่งส้มประเภทที่ให้น้ำมาก มีกลิ่นหอม รสหวาน เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในส้มที่สำคัญที่สุดในตลาดโลก และเมืองวาเลนเซีย เป็นเมืองที่มีการเพาะปลูกไร่ส้มมากที่สุดในสเปน ด้วยสภาพอากาศที่ดี ดินที่ดี จึงทำให้ส้มที่เพาะปลูกที่เมืองนี้ มีรสชาติหวานอร่อย

ไฮไลท์

 • เข้าชมโบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันตอนี เกาดี
 • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ที่ La Roca Village Outlet, Las Rozas Village Outlet
 • เข้าชมพระราชวังหลวง (Royal Palace)
 • ชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน
 • ตื่นตากับรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 ที่เมืองเซอโกเบีย
 • *** เมนูพิเศษ....ข้าวผัดสเปน , หมูหัน ***

รวม/ไม่รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์),** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสเปน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ (16 ยูโร)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 24 ยูโร)

โลเกชั่นทัวร์

Spain

รีวิว

0/5
ยังไม่มีคะแนน
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿41,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

285 รีวิว

คุณอาจสนใจ