from ฿0.00
Book Now

ทัวร์สวิส พาโนรามา 9 วัน (TG)

Created with Sketch. Switzerland
Not Rated

Duration

9 วัน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

___

Overview

ทัวร์สวิส พาโนรามา 9 วัน (TG) บินโดยการบินไทย เที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ – ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์) นำท่านเที่ยวลูเซิร์น ขึ้นยอดเขาริกิ จากนั้นเดินทางสู่ซังค์มอริทซ์ เที่ยวเมืองซังต์มอริทซ์  นั่งรถไฟสาย Bernina Express – ทิราโน่ สู่เมือง ลูกาโน่ เที่ยวเมืองลูกาโน่  เที่ยวเมือง อันเดอร์แมท นั่งรถไฟสู่แซร์มัท เที่ยวเมืองแซร์มัท ขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) เที่ยวเมืองลอยเคอร์บาด เที่ยวเมืองมงเทรอซ์ นั่งรถไฟสาย Golden Panorama สู่เมือง กีซตาด์ก เที่ยวเมืองกีซตาด์ก เที่ยวเมืองกรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขายุงเฟรา เที่ยว เมืองอินเทอลาเก้น ก่อนเดินทาง กลับกรุงเทพฯ

 

HIGHLIGHTS

 • การบินไทยนำท่านบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์)
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น
 • ขึ้นยอดเขาริกิ
 • เที่ยว ซังค์มอริทซ์
 • นั่งรถไฟ Bernina Express - ทิราโน่ - ลูกาโน่ ทางรถไฟสวยที่สุด เมือง Briso
 • เที่ยวเมืองลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่แซร์มัท
 • เที่ยวแซร์มัท
 • ขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)
 • เที่ยวเมืองลอยเคอร์บาด
 • เที่ยวเมืองมงเทรอซ์
 • นั่งรถไฟ Golden Panorama
 • เที่ยวเมืองกีซตาด์ก
 • เที่ยวเมืองกรินเดลวาลด์
 • ขึ้นเขายอดเขายุงเฟรา
 • เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
 • –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Tour's Location

Created with Sketch. Switzerland

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿0.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

430 Reviews

You might also like