เริ่มต้น ฿69,900.00
จองเดี๋ยวนี้

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG]

Switzerland
Not Rated

ระยะเวลา

10 วัน 7 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

4 COUNTRIES IN LOVE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์เยอรมนี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย [TG] บินตรงจากกรุงเทพฯ – โรม  เที่ยวกรุงโรม ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม เที่ยวนครรัฐวาติกัน เที่ยวหอเอนปิซ่า เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์ เที่ยวเกาะเวนิส เที่ยวเมืองมิลาน เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองแห่งทะเลสาบแสนสวยของสวิส เที่ยวเมืองอินเทอลาเคน นั่งรถไฟไต่ยอดเขาจุงฟราวด์ เที่ยวเมืองเซนท์กัลเลน ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ เที่ยวเมืองอินส์บรูค แห่งแคว้นทีโรล ของประทศออสเตรีย เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท เที่ยวกรุงเวียนนา จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองมิวนิค บินกลับโดยการบินไทย

ไฮไลท์

 • โดยสายการบินไทย (TG) บินตรงจากกรุงเทพฯ – โรม 
 • เที่ยวกรุงโรม
 • ชมสนามกีฬาโคลอสเซียม
 • เที่ยวนครรัฐวาติกัน
 • เที่ยวหอเอนปิซ่า
 • เที่ยวเมืองฟลอเรนซ์
 • เที่ยวเกาะเวนิส
 • เที่ยวเมืองมิลาน
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น เมืองแห่งทะเลสาบแสนสวยของสวิส
 • เที่ยวเมืองอินเทอลาเคน นั่งรถไฟไต่ยอดเขาจุงฟราวด์
 • เที่ยวเมืองเซนท์กัลเลน
 • ชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • เที่ยวเมืองอินส์บรูค แห่งแคว้นทีโรล ของประทศออสเตรีย
 • เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท
 • เที่ยวกรุงเวียนนา
 • เมืองมิวนิค บินกลับโดยการบินไทย

Included/Excluded

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

โลเกชั่นทัวร์

Switzerland

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿69,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

326 รีวิว

คุณอาจสนใจ