from ฿105,000.00
Book Now

Amazing Italy 11 Days (TG)

Created with Sketch. Italy
Not Rated

Duration

11 วัน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

___

Overview

Amazing Italy 11 Days (TG) เป็นรายการแนะนำสำหรับท่านที่ชอบความเป็นธรรมชาติริมทะเล ทั้งเหนือ และใต้ของอิตาลี โดยเริ่มต้นที่การบินไทยนำท่านบินตรงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มิลาน(อิตาลี) เที่ยวเมืองมิลาน  เที่ยวเมืองเจนัว ชายฝั่งทะเลตะวันตกตอนเหนือ เที่ยวอิตาเลี่ยนริเวียร่า  เที่ยวเมืองปอร์โตฟิโน่ เที่ยวซาน มาร์กเกริตา เที่ยวเมืองซิงเคว เทเร่ เที่ยวชมซานตา มาร์เกริตา เที่ยวเมืองฟลอเร้นซ์ ชมจตุรัสซินยอเรีย จากนั้นนั่งรถไฟด่วน ลงใต้สู่ เมืองนาโปลี เที่ยวเมืองนาโปลี ชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี ล่องเรือสู่เกาะคาปรี เที่ยวเกาะคาปรี  ชมบลูก็อตโต้  เที่ยวเมืองซอเรนโต้ เลาะชายฝั่ง เที่ยวเมืองโพสิตาโน่ เที่ยวชมเมืองอะมัลฟี่ เที่ยวเมืองเซอราโน่ จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่กรุงโรม เที่ยวนครวาติกัน ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน เที่ยวกรุงโรม ชมคอลอสเซี่ยม ชมน้ำพุเทวี่ ชอปปิ้งค์ที่ย่านบันไดสเปน ก่อนเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

[google-drive-embed url=”https://docs.google.com/document/d/1-bRp9Qh_e-LG3v8W2OP5gMfFng2I8UKeVmUTvNo_crc/preview?usp=drivesdk” title=”EUR_07A_Amazing Italy 11 D_(Oct-Dec _18)_Update 03.09.18″ icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.google-apps.document” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

HIGHLIGHTS

 • เริ่มต้นที่การบินไทยนำท่านบินตรงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – มิลาน(อิตาลี)
 • เที่ยวเมืองมิลาน 
 • เที่ยวเมืองเจนัว ชายฝั่งทะเลตะวันตกตอนเหนือ
 • เที่ยวอิตาเลี่ยนริเวียร่า 
 • เที่ยวเมืองปอร์โตฟิโน่
 • เที่ยวซาน มาร์กเกริตา
 • เที่ยวเมืองซิงเคว เทเร่
 • เที่ยวชมซานตา มาร์เกริตา
 • เที่ยวเมืองฟลอเร้นซ์ ชมจตุรัสซินยอเรีย
 • จากนั้นนั่งรถไฟด่วน ลงใต้สู่ เมืองนาโปลี
 • เที่ยวเมืองนาโปลี
 • ชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี
 • ล่องเรือสู่เกาะคาปรี
 • เที่ยวเกาะคาปรี  ชมบลูก็อตโต้ 
 • เที่ยวเมืองซอเรนโต้ เลาะชายฝั่ง
 • เที่ยวเมืองโพสิตาโน่
 • เที่ยวชมเมืองอะมัลฟี่
 • เที่ยวเมืองเซอราโน่
 • เที่ยวนครวาติกัน ชมพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • เที่ยวกรุงโรม ชมคอลอสเซี่ยม ชมน้ำพุเทวี่
 • ชอปปิ้งค์ที่ย่านบันไดสเปน ก่อนเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ปอมเปอี, ค่าเรือท่องเที่ยวเกาะคาปรี, ค่าเรือท่องเที่ยวถ้ำบลูกร็อตโต้, ค่าเข้าสนามกีฬาโคลอสเซียม, ค่าเข้าพิพิธภัณฑ์วาติกัน
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Tour's Location

Created with Sketch. Italy

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿105,000.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

351 Reviews

You might also like