from ฿36,999.00
Book Now

AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

Created with Sketch. Turkey
Not Rated

Duration

9 วัน 6 คืน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

___

Overview

AWESOME TURKEY ตุรกี 9 DAYS 6 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) บินตรงโดยสายการบินเตอร์กีชแอร์ไลน์ สายการบินประจำชาติตุรกี กรุงเทพฯ สู่ อิสตันบูล เที่ยวกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง เที่ยวชมพระราชวังทอปกาปึ ชมฮิปโปโดม ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน เดินเที่ยว ช้อปปิ้งค์แกรนด์บาซ่าร์ ชมเพอร์กามัม ชมวิหารอะโครโปลิส เที่ยวเมืองอิชเมียร์ ชมเมืองโบราณเอเฟซุส ชมบ้านพระแม่มารี ชมโรงงานเครื่องหนัง ชมทุ่งลาเวนเดอร์ เที่ยวปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมเมืองคอนย่า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา ชมนครใต้ดิน ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวเมืองคัปปาโดเดีย ***Optional บอลลูน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมโรงงานทอพรม บินจากคาปาโดเจีย สู่ อิสตันบูล เที่ยวพระราชวังโดลบามาเช ชอปปิ้งค์สไปซ์มาร์เก็ต ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

HIGHLIGHTS

 • บินตรงโดยสายการบินเตอร์กีชแอร์ไลน์ สายการบินประจำชาติตุรกี กรุงเทพฯ สู่ อิสตันบูล
 • เที่ยวกรุงอิสตันบูล เมืองหลวง
 • เที่ยวชมพระราชวังทอปกาปึ
 • ชมฮิปโปโดม
 • ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • เดินเที่ยว ช้อปปิ้งค์แกรนด์บาซ่าร์
 • ชมเพอร์กามัม
 • ชมวิหารอะโครโปลิส
 • เที่ยวเมืองอิชเมียร์
 • ชมเมืองโบราณเอเฟซุส
 • ชมบ้านพระแม่มารี
 • ชมโรงงานเครื่องหนัง
 • ชมทุ่งลาเวนเดอร์
 • เที่ยวปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย
 • ชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส
 • ชมเมืองคอนย่า
 • ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 • ชมนครใต้ดิน
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • เที่ยวเมืองคัปปาโดเดีย
 • ***Optional บอลลูน
 • ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • ชมโรงงานทอพรม
 • บินจากคาปาโดเจีย สู่ อิสตันบูล
 • เที่ยวพระราชวังโดลบามาเช
 • ชอปปิ้งค์สไปซ์มาร์เก็ต
 • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

Included/Excluded

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30 ดอลล่าสหรัฐ)
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าสหรัฐ)

Tour's Location

Created with Sketch. Turkey

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿36,999.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

351 Reviews

You might also like