from ฿95,000.00
Book Now

Beautiful North Italy 10 Days (TG)

Created with Sketch. Dolomites, Rocca Pietore, Province of Belluno, Italy
Not Rated

Duration

10 วัน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

___

Overview

Beautiful North Italy 10 Days (TG) เป็นอีกหนึ่งรายการที่ท่องเที่ยวธรรมชาติล้วนของอิตาลีตอนเหนือ ทางอิตาเลี่ยนริเวียร่า และอิตาเลี่ยนแอลป์ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ ที่ไม่จัดบ่อยนัก ด้วยการเริ่มต้นที่เมืองมิลาน การบินไทยบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ เมืองมิลาน(อิตาลี) เที่ยวเมืองเจนัว เมืองท่าที่สำคัญของอิตาลี  เที่ยวชม อิตาเลี่ยน ริเวียร่า เที่ยวเมืองปอร์โตฟีโน่ เที่ยวซานตา มาร์เกริตา เที่ยวซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี เที่ยวเมืองโมเดนา ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี เที่ยวเมืองเวอโรน่า เมืองซีร์มิโอเน่ ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า  ท่องธรรมชาติอุทยานเทือกเขาโดโลไมท์ ดินแดนที่ราบสูงของอิตาเลี่ยนแอลป์ ชมทะเลสาบเบรียส  ทะเลสาบมิซูริน่า เที่ยวเมืองเซนต์มักดาเลนา เมืองเบลลาจิโอ ชมทะเลสาบโคโม่ ปิดท้ายรายการที่เมืองมิลาน  ให้ท่านอิสสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมก่อนเดินกลับกรุงเทพฯ บินตรงโดยการบินไทย

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/noomsao.com/file/d/1Vq_C2-rAytdlZdxmoGIUMaNzqJ8rNQT0/preview?usp=drivesdk” title=”EUR_07B_Beautiful North Italy 10 D_(Oct-Dec _18)_Update 03.09.18.doc” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/msword” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

HIGHLIGHTS

 • บินตรงโดยการบินไทยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มิลาน(อิตาลี)
 • เที่ยวเมืองมิลาน
 • เที่ยวเมืองเจนัว
 • เที่ยวอิตาเลี่ยน ริเวียร่า
 • เที่ยวเมืองปอร์โตฟีโน่
 • เที่ยวซานตา มาร์เกริตา
 • เที่ยวเมืองซิงเคว เทเร่ เยือน 5 หมู่บ้านงามของอิตาลี
 • เที่ยวซานตา มาร์เกริตา
 • เที่ยวเมืองโมเดนา
 • ชมพิพิธภัณฑ์เฟอร์รารี
 • เที่ยวเมืองเวอโรน่า
 • เที่ยวเมืองซีร์มิโอเน่
 • ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า
 • เที่ยวเทือกเขาโดโลไมท์
 • ชมทะเลสาบเบรียส
 • ชมทะเลสาบมิซูริน่า
 • เที่ยวเซนต์มักดาเลนา 
 • เที่ยวเมืองเบลลาจิโอ
 • เที่ยวทะเลสาบโคโม่
 • มิลาน อิสสระช้อปปิ้ง
 • บินตรงเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยการบินไทย

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double **กรุณาดูรายละเอียดแนบท้ายในหัวข้อ “โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)”
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 ยูโรต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสาธารณรัฐอิตาลี (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Tour's Location

Created with Sketch. Dolomites, Rocca Pietore, Province of Belluno, Italy

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿95,000.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

351 Reviews

You might also like