จาก ฿61,900.00
จองเดี๋ยวนี้

BELOVED IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน [SQ]

Created with Sketch. Cape Town, South Africa
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

32 คน

ภาพรวม

BELOVED IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ 8 วัน 5 คืน [SQ] บินโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ -สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก เที่ยวเมือง พริทอเรีย –Union Building  เที่ยวเมืองซันซิตี้ ท่องซาฟารี Game Drive เที่ยวสวนเสือ เที่ยวเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ชอปปิ้งค์ห้าง Mall of Africa ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์ ภัตตาคารคานิวัว บินสายการบินภายในจากโจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์ เที่ยวTable Mountain เที่ยวชายหาด Muizenberg ชมไร่องุ่นเมืองสเตลเลนบอช  เที่ยวย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ ล่องเรือชมแมวน้ำ เที่ยวถนน Chapman’s Peak ชมฝูงนกเพนกวิน ชมเมืองไซมอนทาวน์ เที่ยวแหลมกู๊ดโฮป บินกลับจากเคปทาวน์– สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

ไฮไลท์

 • บินโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ สุวรรณภูมิ -สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก
 • เที่ยวเมือง พริทอเรีย –Union Building
 • เที่ยวเมืองซันซิตี้
 • ท่องซาฟารี Game Drive
 • เที่ยวสวนเสือ
 • เที่ยวเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
 • ชอปปิ้งค์ห้าง Mall of Africa
 • ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
 • บินสายการบินภายในจากโจฮันเนสเบิร์ก – เคปทาวน์
 • เที่ยวTable Mountain
 • เที่ยวชายหาด Muizenberg
 • ชมไร่องุ่นเมืองสเตลเลนบอช
 • เที่ยวย่านวิคตอเรีย แอนด์ อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์
 • ล่องเรือชมแมวน้ำ
 • เที่ยวถนน Chapman’s Peak
 • ชมฝูงนกเพนกวิน
 • ชมเมืองไซมอนทาวน์
 • เที่ยวแหลมกู๊ดโฮป
 • บินกลับจากเคปทาวน์– สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 USD)
 • 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (30 USD)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Cape Town, South Africa

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿61,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ