จาก ฿54,900.00
จองเดี๋ยวนี้

BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน [TG]

Created with Sketch. Russia
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

7 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE รัสเซีย มอสโคว์ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน [TG] เดินทาง สิงหาคม – ธันวาคม 62 บินตรงโดยการบินไทยจากกรุงเทพฯ – มอสโคว์ ทั้งไปและกลับ เที่ยวเนินเขาสแปร์โรว์ นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เที่ยวพิพิธภัณท์เฮอมิเทจ เดินถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้ เที่ยวชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ เที่ยวชมพระราชวังแคทเธอรีนชมมหาวิหารเซนท์ไอแซค เข้าชมโบสถ์หยดเลือด ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์ เที่ยวกรุงมอสโคว์ ชมสถานีรถไฟใต้ดินอันอลังการ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ เที่ยวชมจตุรัสแดง ชมวิหารเซนท์บาซิล เที่ยวห้างกุม อันหรูหรา ชมการแสดงละครสัตว์ เที่ยวถนนอารบัตชมมหาวิหารเซนท์ซาเวียร์ ชมสนามกีฬาเลนิน

ไฮไลท์

 • บินตรงโดยการบินไทยจากกรุงเทพฯ – มอสโคว์ ทั้งไปและกลับ
 • เที่ยวเนินเขาสแปร์โรว์
 • นั่งรถไฟ SAPSAN สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • เที่ยวพิพิธภัณท์เฮอมิเทจ
 • เดินถนนช้อปปิ้งเนฟสกี้
 • เที่ยวชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • เที่ยวชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมมหาวิหารเซนท์ไอแซค
 • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด
 • ชมป้อมปีเตอร์แอนด์พอล
 • ช้อปปิ้งที่ห้าง Galeria
 • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • นั่งรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาสกลับกรุงมอสโคว์
 • เที่ยวกรุงมอสโคว์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินอันอลังการ
 • ชมพระราชวังเครมลิน
 • ชมพิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
 • เที่ยวชมจตุรัสแดง
 • ชมวิหารเซนท์บาซิล
 • เที่ยวห้างกุม อันหรูหรา
 • ชมการแสดงละครสัตว์
 • เที่ยวถนนอารบัต
 • ชมมหาวิหารเซนท์ซาเวียร์
 • ชมสนามกีฬาเลนิน

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 USD)
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 USD)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Russia

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿54,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ