from ฿102,000.00
Book Now

เบสท์ออฟเยอรมัน 10 วัน บินโดยการบินไทย [TG]

Created with Sketch. Germany
Not Rated

Duration

10 วัน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

25 people

Languages

___

Overview

เบสท์ออฟเยอรมัน 10 วัน บินโดยการบินไทย [TG] เป็นรายการทัวร์เจาะลึกท่องเที่ยวเยอรมัน เริ่มต้นที่เมืองมิวนิค เที่ยวเมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น  เที่ยวชมเหมืองเกลือ พักเมืองบาดไรเค่นฮาล(เมืองแห่งสปาน้ำแร่) ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์)  เที่ยวเมืองฟุสเซ่น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์  เที่ยวเมืองมิวนิค  จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง Ingolstadt Village ชมเมืองโรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก) เที่ยวเมืองเดรสเดน ชมกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน นำชมกำแพงเบอร์ลิน ชมประตูบรันเดนบวร์ก พร้อมให้ท่านช้อปปิ้งย่านคูดัม เดินทางต่อสู่เมืองพอสต์ดัม ชมพระราชวังซองซูซีส์ ที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ปรัสเซีย แล้วนำท่านนั่งรถไฟ ICE สู่เมืองโคโลญจน์ ชมมหาวิหารโคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่ เที่ยวนครแฟรงค์เฟิร์ต และล่องเรือแม่น้ำไรน์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพ

HIGHLIGHTS

 • เที่ยวเมืองเบิร์ชเทสการ์เด้น
 • เที่ยวชมเหมืองเกลือ
 • พักเมืองบาดไรเค่นฮาล(เมืองแห่งสปาน้ำแร่)
 • ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ (เยอรมันแอลป์) 
 • เที่ยวเมืองฟุสเซ่น ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 
 • เที่ยวเมืองมิวนิค 
 • ช้อปปิ้ง Ingolstadt Village
 • ชมเมืองโรเธนบวร์ก (เส้นทางสายโรแมนติก)
 • เที่ยวเมืองเดรสเดน
 • ชมกรุงเบอร์ลิน เที่ยวกรุงเบอร์ลิน นำชมกำแพงเบอร์ลิน ชมประตูบรันเดนบวร์ก พร้อมให้ท่านช้อปปิ้งย่านคูดัม
 • เที่ยวเมืองพอสต์ดัม ชมพระราชวังซองซูซีส์ ที่ยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ปรัสเซีย
 • นั่งรถไฟ ICE สู่เมืองโคโลญจน์
 • ชมมหาวิหารโคโลญจน์ อันยิ่งใหญ่
 • เที่ยวนครแฟรงค์เฟิร์ต และล่องเรือแม่น้ำไรน์

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าล่องเรือแม่น้ำไรน์ / รถไฟด่วน ICE สู่กรุงเบอร์ลิน / ค่าเข้าพระราชวังซองซูซีส์ / ยอดเขาซุกสปิตเซ่ / ค่าเข้าปราสาทนอยชวานสไตน์
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อจำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 € / ท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Tour's Location

Created with Sketch. Germany

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿102,000.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

351 Reviews

You might also like