from ฿46,900.00
Book Now

CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Created with Sketch. Munich, Germany
Not Rated

Duration

9 วัน 6 คืน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

35 people

Languages

___

Overview

CALL ME EASTERN EUROPE 9 DAYS 6 NIGHTS เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เริ่มต้นที่เมือง มิวนิค Emirest Airlines สายการบินอันดับ 1 ของโลก นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค  เที่ยวนูเรมเบิร์ก เที่ยวโรเธนเบิร์ก เส้นทางถนนโรแมนติก (Romantic Road) เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์ เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท ริมทะเลสาบอันแสนสวย เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ เที่ยวกรุงปร๊าก เมืองหลวงสาธารณรัฐเชค เข้าชมปราสาทแห่งปราก ชม สะพานชาร์ลส์ เที่ยวกรุงเวียนนา เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวกรุงบราติสลาว่า ปราสาทบราติสลาว่า ช้อปปิ้งOutlet เที่ยวกรุงบูดาเปสต์  ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ป้อมชาวประมง เดินทางจากสนามบินบูดาเปสต์ โดย Emirests  ดูไบ – กรุงเทพฯ

HIGHLIGHTS

 • Emirest Airlines สายการบินอันดับ 1 ของโลก นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค
 • เที่ยวนูเรมเบิร์ก
 • เที่ยวโรเธนเบิร์ก เส้นทางถนนโรแมนติก (Romantic Road)
 • เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์
 • ชมจัตุรัสมาเรียน พลาสท์
 • เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท ริมทะเลสาบอันแสนสวย
 • เที่ยวเมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ
 • เที่ยวกรุงปร๊าก เมืองหลวงสาธารณรัฐเชค
 • เข้าชมปราสาทแห่งปราก
 • ชม สะพานชาร์ลส์
 • เที่ยวกรุงเวียนนา
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • เที่ยวกรุงบราติสลาว่า
 • ปราสาทบราติสลาว่า
 • ช้อปปิ้งOutlet
 • เที่ยวกรุงบูดาเปสต์ 
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • ป้อมชาวประมง
 • เดินทางจากสนามบินบูดาเปสต์ โดย Emirests  ดูไบ - กรุงเทพฯ

Included/Excluded

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเยอรมัน (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจำนวนเงิน โดยประมาณ 2,300 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (17 EURO)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 EURO)

Tour's Location

Created with Sketch. Munich, Germany

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿46,900.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

351 Reviews

You might also like