จาก ฿52,900.00
จองเดี๋ยวนี้

Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

Created with Sketch. Switzerland
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

7 วัน 4 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

Check in at Munot Gornergrat and Rigi kulm สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG) รายการทัวร์ยอดนิยม TOP 10  โดยสายการบินไทย บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่ซูริค เที่ยวเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ชมน้ำตกไรน์  ป้อมปราการมูนอท เที่ยวเมืองเซนท์กัลเลน เที่ยวเมืองซุก ขึ้นยอดเขาริกิ เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงสวิส เที่ยวเมืองเจนีวา เมืองริมทะเลสาบ ที่ตั่งองค์การนานาชาติ เที่ยวเมืองโลซานน์ ที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า และรัชกาลที่ 8 และ9 ครั้งทรงพระเยาว์ เที่ยวเมืองมองเทรอซ์ ทะเลสาบแสนโรแมนติก เที่ยวเซอร์แมท เมืองในหุบเขา ที่ปลอดมลพิษ นั่งรถไฟไต่ยอดเขากรอนเนอร์แกรต เที่ยวเมืองลูเซิร์น ช้อปปิ้งค์ปิดท้าย ก่อนเดินทางกลับจากสนามบิน ซูริค

ไฮไลท์

 • เที่ยวบินตรงการบินไทย
 • เที่ยวเมืองซูริค
 • เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน
 • เที่ยวน้ำตกไรน์
 • ชมป้อมปราการมูนอท
 • เที่ยวเมืองเซนท์กัลเลน
 • เที่ยวเมืองซุก
 • ขึ้นยอดเขาริกิ
 • เที่ยวกรุงเบิร์น
 • เที่ยวเมืองเจนีวา
 • เที่ยวเมืองโลซานน์
 • เที่ยวเมืองมองเทรอซ์
 • เที่ยวเมืองเซอร์แมท
 • นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอนเนอร์แกรต
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น
 • บินกลับเที่ยวบินตรงซูริค – สนามบิน

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] ,**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** ,[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ (18 สวิตฟรังก์)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Switzerland

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿52,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ