from ฿90,000.00
Book Now

ทัวร์แกรนด์ยุโรปตะวันออก และโปแลนด์ 11 วัน [TG]

Created with Sketch. Warsaw, Poland
Not Rated

Duration

11 วัน

Tour Type

Specific Tour

Group Size

30 people

Languages

___

Overview

ทัวร์แกรนด์ยุโรปตะวันออก และโปแลนด์ 11 วัน [TG] รายการที่อยากแนะนำสำหรับท่านที่ชื่นชอบอารยธรรมของยุโรปตะวันออก และประเทศโปรแลนด์ โดยนำท่านบินด้วยการบินไทยบินตรงจากกรุงเทพฯ สู่กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) เที่ยวกรุงเวียนนา จากนั้นเดินทางสู่ประเทศฮังการี เที่ยวกรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) เที่ยวชมเมืองสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญ ล่องแม่น้ำดานูบ  จากนั้นเดินทางต่อไปยังโปแลนด์ เที่ยวหมู่บ้านเซนเทนเดอร์ เที่ยวเมืองวิเซกราด เมืองเอสตาร์กอม เมืองคราคูฟ (โปแลนด์) เที่ยวค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์ เบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม)  เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์ ชมเหมืองเกลือวิลิซก้า เที่ยวเมืองเก่าวอร์ซอ ชมพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้ เที่ยวเมืองวรอตซวาฟ จากนั้นเดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐเชค เที่ยวชมกรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)ชมปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชม สะพานชาร์ล ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ ศุกร์

แล้วเดินทางสู่กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) ชมพระราชวังเชิงบรุนน์  ปิดท้ายด้วยช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท ก่อนเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินตรงโดยสายการบินไทย

HIGHLIGHTS

 • การบินไทยบินตรงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
 • เที่ยวกรุงเวียนนา
 • เที่ยวกรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี)
 • เที่ยวชมเมืองบูดาเปสต์
 • ล่องแม่น้ำดานูบ
 • เที่ยวหมู่บ้านเซนเทนเดอร์
 • เที่ยวเมืองวิเซกราด
 • เที่ยวเมืองเอสตาร์กอม
 • เที่ยวเมืองคราคูฟ
 • เที่ยวค่ายกักกันเอ๊าท์สวิทช์
 • เที่ยวเมืองเบอร์กเนา (ค่ายกักกันและพิพิธภัณฑ์สงคราม)
 • เที่ยวย่านโอล์ดทาวน์
 • เที่ยวเหมืองเกลือวิลิซก้า
 • เที่ยวกรุงวอร์ซอ
 • ชมพระราชวังเกาะกลางน้ำลาเซียนสกี้
 • เที่ยวเมืองวรอตซวาฟ
 • เที่ยวกรุงปร๊าก (สาธารณรัฐเชค)
 • ชมปราสาทปร๊าก
 • เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
 • ชมสะพานชาร์ล
 • ชมนาฬิกาดาราศาสตร์
 • ชมกรุงเวียนนา (ออสเตรีย)
 • เที่ยวพระราชวังเชิงบรุนน์
 • ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเนอร์สตรีท
 • เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ บินตรงโดยการบินไทย

Included/Excluded

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าตามที่ระบุในรายการ
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศโปแลนด์ (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในโปแลนด์ 4 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Tour's Location

Created with Sketch. Warsaw, Poland

Reviews

0/5
Not Rated
Based on 0 review
Excellent
0
Very Good
0
Average
0
Poor
0
Terrible
0
Showing 1 - 0 of 0 in total

Write a review

Created with Sketch.
from ฿90,000.00

Organized by

admin ThaiTravelBooking

Member Since 2021

351 Reviews

You might also like