จาก ฿148,000.00
จองเดี๋ยวนี้

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงออโรร่า บอเรียลลิส 9 วัน [TG]

Created with Sketch. Reykjavík, Iceland
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

9 วัน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

25 คน

ภาพรวม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงออโรร่า บอเรียลลิส 9 วัน [TG] โดยสายการบินไทยบินตรงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – กรุงออสโล (นอร์เวย์)เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์) จากนั้นบินสู่   กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์) เที่ยวเมืองเรคยาวิก – เมืองโอลาร์ฟวิค – ล่องเรือชมวาฬ – เคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์ เที่ยวเมืองบอร์กาเนส เมืองเรย์คอร์ท ท่องเที่ยวเส้นทางโกลเด้นเซอร์เคิล  ซิงเควลลีร์ ชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์)  ชมน้ำพุร้อนเกย์ซีร์ ล่าแสงเหนือ เที่ยว South Shore เที่ยวน้ำตกสโกการ์ฟอสส์ เที่ยวหาดทรายสีดำ สนุกกับขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง เที่ยวโจกุลซาร์ลอน ชม ธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล นั่งรถ Super Jeep ตะลุยธารน้ำแข็ง ชมหมู่บ้านวิก เมือง เซลฟอส์ส  ล่าแสงเหนือ เมือง คีร์ยซูริค อาบน้ำแร่บลูลากูน ปิดท้ายรายการที่กรุงเรคยาวิก ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ไฮไลท์

 • บินตรงโดยการบินไทยจากกรุงเทพฯ - กรุงออสโล (นอร์เวย์)
 • เที่ยวกรุงออสโล (นอร์เวย์)
 • บินสู่กรุงเรคยาวิก (ไอซ์แลนด์)
 • เที่ยวเรคยาวิก
 • เที่ยวเมืองโอลาร์ฟวิค
 • ล่องเรือชมวาฬ
 • ชมเคิร์คจูเฟล สัญลักษณ์แห่งไอซ์แลนด์
 • เที่ยวเมืองบอร์กาเนส
 • เที่ยวเมืองเรย์คอร์ท
 • ท่องเที่ยวเส้นทางโกลเด้นเซอร์เคิล - ซิงเควลลีร์
 • ชมน้ำตกกูลล์ฟอสส์ (ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์)
 • ชมน้ำพุร้อนเกย์ซีร์ – ล่าแสงเหนือ
 • South Shore
 • ชมน้ำตกสโกการ์ฟอสส์
 • ชมหาดทรายสีดำ
 • ขับสโนว์โมบิลตะลุยธารน้ำแข็ง
 • เที่ยวเมืองโจกุลซาร์ลอน ชมธารน้ำแข็งแห่งวัทนาโจกุล
 • นั่งรถ Super Jeep ตะลุยธารน้ำแข็ง
 • เที่ยวหมู่บ้านวิก
 • เที่ยวเมือง เซลฟอส์ส – ล่าแสงเหนือ
 • เที่ยวเมืองคีร์ยซูริค - อาบน้ำแร่บลูลากูน
 • ปิดท้ายรายการที่กรุงเรคยาวิกก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

Included/Exclude

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานสแกนดิเนเวีย ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในสแกนดิเนเวีย โดยเฉพาะในเขตแลปป์แลนด์ ส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดนมาร์ก (เชงเก้น)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถโค้ช ในยุโรปกำหนดมาตรฐานไว้ที่ 2 ยูโร / ท่าน / วัน
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • สำหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สำหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม / ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Reykjavík, Iceland

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿148,000.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ