เริ่มต้น ฿83,000.00
จองเดี๋ยวนี้

ทัวร์เจาะลึกยุโรปตะวันออก Insight Eastern Europe 10 วัน [TG]

Vienna, Austria
ยังไม่มีคะแนน

ระยะเวลา

10 วัน 7 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

30 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

ทัวร์เจาะลึกยุโรปตะวันออก Insight Eastern Europe 10 วัน [TG] เป็นราการทัวร์ยอดนิยม สำหรับผู้หลงไหลอารยธรรมยุโรป โดยเฉพาะดินแดนชายขอบยุโรปตะวันตก ทัวร์เริ่มต้นโดยการบินไทยบินตรงออกเดินทางจากกรุงเทพฯ – เวียนนา (ออสเตรีย) เที่ยวเวียนนา ชมริงสตราเซ่ ถนนรอบเมือง สัญจรโดยรถไฟราง ชมพระราชวังเชิงบรุนน์  ชมย่านถนนคาร์ทเนอร์สตราเซ่ เที่ยวบ้านผลิตไวน์หมู่บ้านกรีนซิ่ง จากนั้นเดินทางสู่กรุงบูดาเปสต์ (ฮังการี) เที่ยวชมเมือง ล่องแม่น้ำดานูบ จากนั้นเดินทางสโลวัค เที่ยวกรุง บราติสลาวา (สโลวัก) จากนั้นเดินทางสู่ กรุงปร๊าก – (สาธารณรัฐเชค) เที่ยวชมกรุงปร๊าก ชมมาเรียนสเก้ ลาซเน่ เที่ยวเมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี ชมปราสาทปร๊าก เที่ยวชมเขตเมืองเก่า ชมสะพานชาร์ล ชมนาฬิกาดาราศาสตร์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ  ต่อเนื่องเข้าสู่ประเทศออสเตรีย เขตซาลส์กัมเมอร์กูท เที่ยวชมทะเลสาบวูลฟ์กัง  เที่ยวฮัลล์ชตัทท์ จากนั้นเดินทางเข้าสู่ประเทศเยอรมัน เที่ยวมิวนิค  พร้อมช้อปปิ้ง ย่านจัตุรัสมาเรียน  เที่ยวชมเมืองมิวนิค ชมพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ บินตรงโดยสายการบินไทย

ไฮไลท์

 • บินตรงการบินไทยออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
 • เที่ยวกรุงเวียนนา
 • เที่ยวริงสตราเซ่
 • ชม พระราชวังเชิงบรุนน์
 • เที่ยวชมคาร์ทเนอร์สตราเซ่
 • เที่ยวหมู่บ้านกรีนซิ่ง
 • เที่ยวบูดาเปสต์ (ฮังการี)เที่ยวชมเมือง
 • ล่องแม่น้ำดานูบ
 • เที่ยวกรุงบราติสลาวา (สโลวัก)
 • เที่ยวกรุงปร๊าก - (สาธารณรัฐเชค)
 • ชมมาเรียนสเก้ ลาซเน่
 • เที่ยว เมืองน้ำแร่ คาร์โลวี วารี
 • ชมปราสาทปร๊าก
 • เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
 • ชมสะพานชาร์ล
 • ชมนาฬิกาดาราศาสตร์
 • เที่ยวเมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
 • เที่ยวเขตซาลส์กัมเมอร์กูท
 • เที่ยวทะเลสาบวูลฟ์กัง พักที่เมืองนี้
 • เที่ยวหมู่บ้าน ฮัลล์ชตัทท์
 • เที่ยวเมืองมิวนิค
 • ช้อปปิ้ง ย่านจัตุรัสมาเรียน
 • ชม พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก
 • เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ บินตรงโดยการบินไทย

รวม/ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • • 10-14 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 32 ที่นั่ง
 • • 15-30 ท่าน ใช้รถโค้ชมาตรฐาน 49-53 ที่นั่ง
 • หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง (ผู้นำเที่ยว)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ดังนี้
 • • ปราสาทกรุงปร๊าก
 • • ค่าเรือล่องแม่น้ำดานูบ
 • • ค่าเข้าพระราชวังเชิงบรุนน์
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น (English Speaking Guide) 3-4 ชั่วโมง
 • • ปร๊าก
 • • บูดาเปสต์
 • • เวียนนา
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (4 Farewell dinner)
 • • Bohemian dinner in Cesky Krumlov
 • • Goulash party in Budapest
 • • Heuriger Grinzing dinner in Vienna
 • • Brewery Bavarian dinner in Munich
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 2 ยูโร/ท่าน/วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเชค (เชงเก้น) **โปรแกรมทัวร์พักในสาธารณรัฐเชค 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โลเกชั่นทัวร์

Vienna, Austria

รีวิว

0/5
ยังไม่มีคะแนน
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿83,000.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

285 รีวิว

คุณอาจสนใจ