เริ่มต้น ฿59,900.00
จองเดี๋ยวนี้

BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี สวิส เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

Venice, Metropolitan City of Venice, Italy
ยังไม่มีคะแนน

ระยะเวลา

10 วัน 7 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

BEAUTIFUL VARIETY OF EUROPE STYLES อิตาลี สวิส เยอรมนี ออสเตรีย สโลวัก เชก 10 วัน 7 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) บินโดยสายการบิน Emirests กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส
เที่ยวเกาะเวนิส เที่ยวเมืองมิลาน ชมมหาวิหารมิลาน เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น เที่ยวเมืองกรินเดอร์วาลด์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา เที่ยวเมืองเซนท์กัลเลน ชมปราสาทนอยชไวน์สไตน์ เที่ยวเมืองมิวนิค เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท เที่ยวกรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชอปปิ้งค์ Outlet เที่ยวกรุงบราติสลาวา เที่ยวเมืองเชสกี้ครุมลอฟ เที่ยวกรุงปราก ชมปราสาทปราก บินกลับจากกรุงปราก – ดูไบ – กรุงเทพฯ

ไฮไลท์

 • พิเศษ ! เมนูชีสฟองดูว์ และ ขาหมูเยอรมัน
 • บินโดยสายการบิน Emirests กรุงเทพฯ – ดูไบ – เกาะเวนิส
 • เที่ยวเกาะเวนิส
 • เที่ยวเมืองมิลาน
 • ชมมหาวิหารมิลาน
 • เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเก้น
 • เที่ยวเมืองกรินเดอร์วาลด์ ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
 • เที่ยวเมืองเซนท์กัลเลน
 • ชมปราสาทนอยชไวน์สไตน์
 • เที่ยวเมืองมิวนิค
 • เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท
 • เที่ยวกรุงเวียนนา
 • ชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์
 • ชอปปิ้งค์ Outlet
 • เที่ยวกรุงบราติสลาวา
 • เที่ยวเมืองเชสกี้ครุมลอฟ
 • เที่ยวกรุงปราก
 • ชมปราสาทปราก
 • บินกลับจากกรุงปราก - ดูไบ - กรุงเทพฯ

รวม/ไม่รวม

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 ยูโร)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

โลเกชั่นทัวร์

Venice, Metropolitan City of Venice, Italy

รีวิว

0/5
ยังไม่มีคะแนน
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿59,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

285 รีวิว

คุณอาจสนใจ