จาก ฿99,000.00
จองเดี๋ยวนี้

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG)

Created with Sketch. โรมา Italy
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

10 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

30 คน

ภาพรวม

เที่ยว ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 10 วัน (TG) ยุโรป 3 ประเทศ การบินไทยนำท่านเที่ยวบินตรงสู่กรุงโรม(อิตาลี) นำเที่ยวกรุงโรม ชมโคลอสเซียม ชมน้ำพุเทวี่ ช้อปปิ้งที่ย่านบันไดสเปน เที่ยวนครวาติกัน ชมความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ จากนั้นเดินทางสู่ ฟลอเร้นซ์ เที่ยวชมเมืองฟลอเร้นซ์  ชมหอเอนปิซ่า  ดูโอโม่  จตุรัสซินญอเรีย เที่ยวเกาะเวนิส เที่ยวชมจตุรัสซานมาร์โค พร้อมล่องเรือกอนโดล่า จากนั้นเดินทางสู่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ แวะเมืองลูเซิร์น เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น เที่ยวเมืองกินเดลวาล์ด นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ Top of Europe ยุงฟราวยอค  จากนั้นเดินทางสู่เมืองโบน(Beaune) ฝรั่งเศส เที่ยวเมือง โบน(Beaune) แหล่งผลิตไวน์  เที่ยวเมือง ดิจอง นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส – เที่ยวชมเมืองปารีส ชมพระราชวังแวร์ซายส์ ช้อปปิ้งน้ำหอมร้านดิวตี้ฟรี  และห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/a/noomsao.com/file/d/1akXpTEyq9HfEjvNIeTMIR__1iEujRLmS/preview?usp=drivesdk” title=”EUR_02_IT CH FR 10 D_(Oct-Dec _18)_Update 03.09.18.docx” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

ไฮไลท์

 • เที่ยวกรุงโรม(อิตาลี)
 • ชมโคลอสเซียม น้ำพุเทวี่ บันไดสเปน
 • เที่ยวนครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • เที่ยวเมืองฟลอเร้นซ์
 • เที่ยวหอเอนปิซ่า ดูโอโม่ จตุรัสซินญอเรีย
 • ล่องเรือเที่ยว เกาะเวนิส
 • ชมจตุรัสซานมาร์โค
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (สวิส)
 • เที่ยวเมืองอินเทอลาเก้น
 • เที่ยวเมืองกินเดลวาล์ด
 • นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นชม Top of Europe ยุงaราวยอค
 • เที่ยวเมืองโบน(Beaune) ฝรั่งเศส
 • เที่ยวเมืองดิจอง - นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส
 • เที่ยวชมเมืองปารีส
 • ชมพระราชวังแวร์ซายส์
 • ช้อปปิ้งร้านดิวตี้ฟรี ห้างแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์

Included/Exclude

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 14 กันยายน 2561
 • ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ มาตรฐานยุโรป
 • ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ล่องเรือกอนโดล่าที่เกาะเวนิส / ค่าเรือไป-กลับเกาะเวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายุงค์ฟราวยอค / ค่ารถไฟชั้น 2 TGV สู่ปารีส / ค่าเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าล่องเรือบาโตมูช
 • โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการคัดสรรเมนู และให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ในกรณีทีท่านมีข้อ จำกัดในการรับประทานอาหารบางชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดล่วงหน้าเพื่อความเหมาะสม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (เชงเก้น) **พักในประเทศฝรั่งเศส 3 คืน**
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 1,500,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรคประจำตัว
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. โรมา Italy

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿99,000.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ