เริ่มต้น ฿79,900.00
จองเดี๋ยวนี้

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน [TG]

Murmansk, Russia
เยี่ยมยอด

ระยะเวลา

9 วัน 7 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

RUSSIA AURORA HUNTING รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าแสงเหนือ 9 วัน 7 คืน [TG] การบินไทยบินตรง กรุงเทพฯ – มอสโคว์ เที่ยวเนินเขาสแปร์โรว์ เที่ยวกรุงมอสโคว์ (บินภายใน) สู่ มูร์มันสค์ ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ ชมอนุสาวรีย์อโลชา ขับขี่สโนว์โมบิล นำท่านตามล่าแสงเหนือ เที่ยวหมู่บ้านซามิ เที่ยวฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน เที่ยวเมืองมูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ มูร์มันสค์ – (บินภายใน) สู่ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด เที่ยวถนนเนฟสกี้ นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์  เที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชอปปิ้งค์ถนนอารบัต Dinner Cruise รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ ชมพระราชวังเครมลิน ชมพิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ ชมจัตุรัสแดง ชมวิหารเซนท์บาซิล ชมการแสดงละครสัตว์ เที่ยวตลาด IZMAILOVO MARKET เที่ยวพิพิธภัณฑ์อวกาศ

ไฮไลท์

 • การบินไทยบินตรง กรุงเทพฯ – มอสโคว์
 • เที่ยวเนินเขาสแปร์โรว์
 • เที่ยวกรุงมอสโคว์
 • (บินภายใน) สู่ มูร์มันสค์
 • ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์
 • ชมอนุสาวรีย์อโลชา
 • ขับขี่สโนว์โมบิล
 • นำท่านตามล่าแสงเหนือ
 • เที่ยวหมู่บ้านซามิ
 • เที่ยวฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 • นั่งรถสุนัขลากเลื่อนและกวางลากเลื่อน
 • เที่ยวเมืองมูร์มันสค์ – นำท่านตามล่าแสงเหนือ
 • มูร์มันสค์ – (บินภายใน) สู่ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • ชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์หยดเลือด
 • เที่ยวถนนเนฟสกี้
 • นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN สู่กรุงมอสโคว์
 • เที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
 • ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ชอปปิ้งค์ถนนอารบัต
 • Dinner Cruise รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 • ชมพระราชวังเครมลิน
 • ชมพิพิธภัณฑ์อารเมอรี่
 • ชมจัตุรัสแดง
 • ชมวิหารเซนท์บาซิล
 • ชมการแสดงละครสัตว์
 • เที่ยวตลาด IZMAILOVO MARKET
 • เที่ยวพิพิธภัณฑ์อวกาศ

Included/Excluded

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (48 ดอลล่าร์สหรัฐ)
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าร์สหรัฐ)

โลเกชั่นทัวร์

Murmansk, Russia

รีวิว

4.8/5
เยี่ยมยอด
อ้างอิงตาม 1 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
1
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
บริการจองการเดินทาง ทั่วโลก ครบวงจร ราคาประหยัด

admin ThaiTravelBooking

10/07/2019

สนใจ ล่าแสงเหนือ ที่ยังไม่เคยเจอรายการดีๆๆ แบบนี้

มีความใฝ่ฝัน ต้องมีสักวัน
กำลังแสดง 1 - 1 ของ 1 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿79,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

326 รีวิว

คุณอาจสนใจ