จาก ฿51,900.00
จองเดี๋ยวนี้

Russia in Train มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน[EK]

Created with Sketch. Moscow, Russia
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

Russia in Train มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน เที่ยวรัสเซียบินโดยสายการบินอิมิเรตส์ สายการบินอันดับต้นๆ ของโลก[EK] กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว  เที่ยวชมเนินเขาสแปร์โรว์  เที่ยวชมกรุงมอสโคว์ เที่ยวเมืองซาร์กอร์ส เมืองแห่งอารามคริสตจักร อันเก่าแก่ ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์  เที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ชมละครสัตว์ ชมพระราชวังเครมลิน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ เดินเที่ยวจัตุรัสแดง ชมโบสถ์เซนต์บาซิล พร้อมกับรับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำมอสโควร์ ชมทิวทัศน์อันสวยงามของกรุงมอสโคว์ นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก  ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เที่ยวชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัสชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล เดินถนนเนฟสกี้ ชอปปิ้งค์ Outlet บินกลับจากเซนต์ปิเตอร์เบิร์ก โดยอมอเรสต์

ไฮไลท์

 • บินโดยสายการบินอิมิเรสต์ จากกรุงเทพฯ - ดูไบ – มอสโคว
 • เที่ยวชมเนินเขาสแปร์โรว์
 • เที่ยวกรุงมอสโคว์
 • เที่ยวเมืองซาร์กอร์ส
 • ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
 • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค
 • ชมละครสัตว์
 • ชมพระราชวังเครมลิน
 • ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่
 • เดินเที่ยวจัตุรัสแดง
 • ชมโบสถ์เซนต์บาซิล
 • รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำ
 • นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก
 • ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • ชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ
 • ชมพระราชวังแคทเธอรีน
 • ชมการแสดงในพระราชวังนิโคลัส
 • ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค
 • ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล
 • เดินถนนเนฟสกี้
 • ชอปปิ้งค์Outlet

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (36 ยูเอสดอลล่าร์)
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูเอสดอลล่าร์)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Moscow, Russia

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿51,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ