จาก ฿39,900.00
จองเดี๋ยวนี้

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 5 วัน 3 คืน

Created with Sketch. Johannesburg, South Africa
เยี่ยมยอด

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

5 วัน 3 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

32 คน

ภาพรวม

THE ESSENCE OF SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 5 วัน 3 คืน ท่องเที่ยวแอฟริกาใต้ ระยะเวลาสั้น 5 วัน ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์ก บินโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ จากกรุงเทพฯ-สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก เที่ยวหมู่บ้านเลเซดี เที่ยวเมืองซันซิตี้ ศูนย์รวมความบันเทิง คาสิโน ท่านกลางป่าอุทยาน
เที่ยววนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก นั่งรถซาฟารี GAME DRIVE ชมสวนเสือ เที่ยวเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์ เที่ยวเมืองพริทอเรีย ชม Union Building ช้อปปิ้ง ห้าง Mall of Africa

ไฮไลท์

 • บินโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ จากกรุงเทพฯ-สิงคโปร์-โจฮันเนสเบิร์ก
 • เที่ยวหมู่บ้านเลเซดี
 • เที่ยวเมืองซันซิตี้
 • เที่ยววนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลันเนสเบิร์ก นั่งรถซาฟารี GAME DRIVE
 • เที่ยวเมืองซันซิตี้
 • ชมสวนเสือ
 • เที่ยวเมืองโจฮันเนสเบิร์ก
 • ลิ้มรสบาร์บีคิวเนื้อสัตว์
 • เที่ยวเมืองพริทอเรีย ชม Union Building
 • ช้อปปิ้ง ห้าง Mall of Africa

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
 • **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (15 USD)
 • 7. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ (20 USD)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Johannesburg, South Africa

รีวิว

4.4/5
เยี่ยมยอด
อ้างอิงตาม 1 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
1
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
บริการจองการเดินทาง ทั่วโลก ครบวงจร ราคาประหยัด

admin ThaiTravelBooking

08/07/2019

โปรแกรมทัวร์สั้นๆ เหมาะวันหยุดสั้นๆ ดี

เที่ยวรัสเซีย แบบไม่ต้องยื่นวีซ่า เที่ยวแบบวันหยุดสั้น ๆ กับรายการทัวร์ เมืองหลวงมอสโคว์ ดีครับ
กำลังแสดง 1 - 1 ของ 1 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿39,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

315 รีวิว

คุณอาจสนใจ