เริ่มต้น ฿69,900.00
จองเดี๋ยวนี้

We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน[TG]

Moscow, Russia
ยังไม่มีคะแนน

ระยะเวลา

9 วัน 7 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน ขอแนะนำรายการเที่ยวรัสเซีย เมืองสำคัญแบบเจาะลึก โดยการบินไทยบินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว์  นำชมเนินเขาสแปร์โรว์ ต่อจากมอสโคว์(บินภายใน) สู่เมือง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ เมืองปีเตอร์ฮอฟ ชมพระราชวังแคทเธอรีน  ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค  ชมพระราชวังยูซูปอฟ  ชมพิพิธภัณฑ์ออโรร่า ชอปปิ้งค์ถนนเนฟสกี้  นั่งรถไฟด่วน SAPSAN TRAIN จากเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก สู่มอสโควร์ เดินชมถนนอารบัต เที่ยวเมืองซาร์กอร์ส ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้ โบสถ์อัสสัมชัญ เที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ ชมละครสัตว์ เที่ยวชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ เดินชมจัตุรัสแดง ชมวิหารเซนท์บาซิล รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ เดินตลาด IZMAILOVO MARKET ชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ  บินตรง กลับโดยการบินไทยสนามบิน สู่กรุงเทพฯ

ไฮไลท์

 • กรุงเทพฯ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์
 • วันที่ 2. มอสโคว์ – (บินภายใน) เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
 • วันที่ 3. เมืองปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังแคทเธอรีน – ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส
 • วันที่ 4. ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล – มหาวิหารเซนต์ไอแซค – พระราชวังยูซูปอฟ
 • วันที่ 5. พิพิธภัณฑ์ออโรร่า – ถนนเนฟสกี้ – รถไฟด่วน SAPSAN TRAIN – ถนนอารบัต - มอสโคว์
 • วันที่ 6. ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค – วิหารเซนต์ซาเวียร์
 • –- ละครสัตว์
 • วันที่ 7. มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนท์บาซิล
 • - รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
 • วันที่ 8. IZMAILOVO MARKET – พิพิธภัณฑ์อวกาศ – สนามบิน
 • วันที่ 9. กรุงเทพฯ

รวม/ไม่รวม

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 23 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิ้น , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (48 ดอลล่าร์สหรัฐ)
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ดอลล่าร์สหรัฐ)

โลเกชั่นทัวร์

Moscow, Russia

รีวิว

0/5
ยังไม่มีคะแนน
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿69,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

285 รีวิว

คุณอาจสนใจ