เริ่มต้น ฿49,900.00
จองเดี๋ยวนี้

Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

Alsace, France
Not Rated

ระยะเวลา

9 วัน 6 คืน

ประเภททัวร์

ทัวร์ระบุวัน

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาษา

___

ภาพรวม

Wonderful Alsace and Beautiful Danube River เยอรมนี ฝรั่งเศส ออสเตรีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] บินโดยสายการบินอิมิเรตส์ สายการบินชั้นหนึ่งของโลก จากกรุงเทพ – ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก เที่ยวเมืองสตราสบูร์ก เที่ยวหมู่บ้านรีคเวียร์ เที่ยวหมู่บ้านอองกีเชม เที่ยวเมืองกอลมาร์ เที่ยวเมืองลินเดา เที่ยวทะเลสาบทิทิเซ่ เที่ยวเขาซุกสปิตเซ่ เที่ยวเมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท เที่ยวกรุงเวียนนา ชมพระราชวังเชินบรุนน์ เที่ยวกรุงบราติสลาว่า ช้อปปิ้งค์ Parndorf Outlet เที่ยวกรุงบูดาเปสต์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ เที่ยว CASTLE HILL บินกลับจาก สนามบินกรุงบูดาเปสต์ – ดูไบ – กรุงเทพ

จุดเด่นของรายการนี้ คือ

 • เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle)
 • เที่ยวเมืองสวยแคว้นอัลซาส เมืองกอลมาร์ (Colmar) อองกีเชม (Eguisheim) ริคเวียร์ (Riquewihr) และ สตาร์สบูร์ก (Strasbourg)
 • ชมยอดเขาซุกสปิตเซ่ (ZUGSPITZE) ยอดเขาที่สูงที่สุดในเยอรมนี
 • เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) ที่วิจิตรตระการตา
 • ล่องเรือผ่านชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
 • ชิมเมนูที่ต้องไม่พลาด…ขาหมูเยอรมัน, กระดูกหมู Rib of Vienna, ซุปกุลาซ

ไฮไลท์

 • บินโดยสายการบินอิมิเรตส์ สายการบินชั้นหนึ่งของโลก จากกรุงเทพ - ดูไบ – แฟรงก์เฟิร์ต
 • เที่ยวเมืองไฮเดลเบิร์ก
 • เที่ยวเมืองสตราสบูร์ก
 • เที่ยวหมู่บ้านรีคเวียร์
 • เที่ยวหมู่บ้านอองกีเชม
 • เที่ยวเมืองกอลมาร์
 • เที่ยวเมืองลินเดา
 • เที่ยวทะเลสาบทิทิเซ่
 • เที่ยวเขาซุกสปิตเซ่
 • เที่ยวเมืองการ์มิช พาร์เท่น เคียร์เช่น
 • เที่ยวหมู่บ้านฮัลสตัท
 • เที่ยวกรุงเวียนนา
 • ชมพระราชวังเชินบรุนน์
 • เที่ยวกรุงบราติสลาว่า
 • ช้อปปิ้งค์ Parndorf Outlet
 • เที่ยวกรุงบูดาเปสต์
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
 • เที่ยว CASTLE HILL
 • บินกลับจาก สนามบินกรุงบูดาเปสต์ - ดูไบ - กรุงเทพ

Included/Excluded

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (16 ยูโร)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร)

โลเกชั่นทัวร์

Alsace, France

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

เริ่มต้น ฿49,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

331 รีวิว

คุณอาจสนใจ