จาก ฿35,888.00
จองเดี๋ยวนี้

WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)

Created with Sketch. Turkey
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

WONDROUS TURKEY ตุรกี 8 DAYS 5 NIGHTS โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) บินโดยสายการบินประจำชาติตุรกี เตอร์กีชแอร์ไลน์ บินตรงสู่ อิสตันบูล ต่อด้วยสายการบินภายในจากอิสตันบูล – เมือง อิชเมียร์ ชมบ้านพระแม่มารี เที่ยวเอเฟซุส เที่ยวคูซาดาซึ ชมทุ่งลาเวนเดอร์ ชมปามุคคาเล เที่ยวเฮียราโพลิส เที่ยวเมืองคอนย่า ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย  ชมโชว์ระบำหน้าท้อง เที่ยวนครใต้ดิน ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เที่ยวกรุงอิสตันบูล ชมฮิปโปโดม ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน ชมสุเหร่าฮาเยียโซเฟีย (อดีตเป็นโบสถ์คริตจักร) ช้อปปิ้งค์สไปซ์มาเก็ต ชมพระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปึ ซื้อของฝากที่ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ บินกลับเที่ยวบินตรง อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

ไฮไลท์

 • บินโดยสายการบินประจำชาติตุรกี เตอร์กีชแอร์ไลน์ บินตรงสู่ อิสตันบูล
 • บินสายการบินภายในจากอิสตันบูล – อิชเมียร์
 • ชมบ้านพระแม่มารี
 • เที่ยวเอเฟซุส
 • เที่ยวคูซาดาซึ
 • ชมทุ่งลาเวนเดอร์
 • ชมปามุคคาเล
 • เที่ยวเฮียราโพลิส
 • เที่ยวเมืองคอนย่า
 • ชมพิพิธภัณฑ์เมฟลานา
 • เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย
 • ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
 • เที่ยวนครใต้ดิน
 • ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • เที่ยวกรุงอิสตันบูล
 • ชมฮิปโปโดม
 • ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน
 • ชมสุเหร่าฮาเยียโซเฟีย (อดีตเป็นโบสถ์คริตจักร)
 • ช้อปปิ้งค์สไปซ์มาเก็ต
 • ชมพระราชวังโดลมาบาเช
 • ล่องเรือบอสฟอรัส
 • ชมพระราชวังทอปกาปึ
 • ซื้อของฝากที่ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์
 • บินกลับเที่ยวบินตรง อิสตันบูล - กรุงเทพฯ

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่),ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (30 ดอลล่าสหรัฐ)
 • 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ดอลล่าสหรัฐ)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Turkey

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿35,888.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ