เริ่มต้น ฿39,900.00
จองเดี๋ยวนี้

2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK]

Created with Sketch. Amsterdam, Netherlands
Not Rated

รหัสทัวร์

___

สายการบิน

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

7 วัน 4 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

2019 อัมสเตอร์ดัมครองเมือง ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ [EK] โปรแกรมเส้นทางยุโรป เที่ยวสนุก คุ้มค่า ราคาโดนใจ ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่คัดสรรมาอย่างดี พร้อมลิ้มรสอาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อ อีกทั้งมีอิสระมื้ออาหาร ให้ท่านได้เลือกซื้อทานตามปรารถนา

เที่ยวแบบคุ้มค่า สมราคาที่ได้รับ
*************************

อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ แต่ใจใหญ่ และเมืองนี้เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว เพราะมีความหลากหลายของการมาเที่ยวชมเมืองหลวงแห่งนี้

ใครอยากมาพักผ่อนแบบสบายๆ ชิล ๆ ก็มาเดินเล่นริมคลอง,ปั่นจักรยาน รวมไปถึงล่องเรือไปตามคลองชมเมือง

อยากมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ที่นี่ก็มีพิพิธภัณฑ์ทั้งของเก่าของใหม่รวมไปถึงของแปลกให้เราเยี่ยมชม

หากมาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมก็มีอยู่มากมาย รวมไปถึงเครื่องประดับสุดล้ำค่าอย่างเพชร ก็ถือเป็นที่โดดเด่นไม่แพ้ใคร แถมนักท่องเที่ยวยังสามารถทำคืนภาษีได้มากถึง 16% เลยทีเดียว

รวมไปถึงใครอยากมาหาอบายมุขก็มีย่านโคมแดง มีให้กินดื่ม กัญชา โสเพณี รวมไปถึงการพนัน ทั้งหมดถูกกฎหมายในเมืองนี้

– ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris)
– เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่
– เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
– ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
– เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์
– ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพ
*** เมนูพิเศษ…. ขาหมูเยอรมัน***

ดูเพิ่ม

ไฮไลท์

 • - ถ่ายรูปกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์คู่นครปารีส (Paris)
 • - เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Versailles Palace) ที่สวยงานและยิ่งใหญ่
 • - เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ (Brussels)
 • - ชมกรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) นครรัฐขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
 • - เดินเล่นที่หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) เวนิสแห่งเนเธอแลนด์
 • - ล่องเรือชมอัมส์เตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งเสรีภาพ
 • *** เมนูพิเศษ.... ขาหมูเยอรมัน***

โปรแกรมเดินทาง

ขยายทั้งหมด
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

18.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 นัดเวลา 17.30 น. ออกเดินทางเวลา 20.35 น. และ ถึงสนามบินดูไบ เวลา 00.50 น.***

21.25 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 373

วันที่สอง กรุงเทพฯ – ดูไบ – ปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช – ช้อปปิ้ง

00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

04.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองปารีส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71
***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 03.20 น.และถึงสนามบินปารีสเวลา 08.00 น.***

09.25 น. ถึงสนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นำท่านเดินทางเข้าสู่มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนำท่านผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน นำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 แล้วจากนั้นนำถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย จากนั้นนำท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Paris Look Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก นำเข้าที่พัก HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – บรัสเซลล์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซายส์ เพื่อนำเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจำพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห้องที่ใช้สำหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรำของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม(Atomium) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 165 พันล้านเท่า จากนั้นเข้าสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นำชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก ผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก นำเข้าที่พัก HOLIDAY INN BRUSSELS AIRPORT หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บรัสเซลล์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ –

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

เดินทางสู่กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์ ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค อาคารรัฐสภา โบสถ์เซนต์ไมเคิล และป้อมปราการสมัยโรมัน ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ เที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีเหตุทำให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างส่งผลให้ต้องใช้เวลาสร้างกว่าหกร้อยปีจึงเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้จึงแล้วเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เป็นหอคอยแฝดสูงถึง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร จุดประสงค์เพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์และพระแม่มารี

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง(ขาหมูเยอรมัน ,Pork Knuckle)

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองเลเวอร์คูเซน (Leverkusen)

ที่พัก นำเข้าที่พัก BEST WESTERN LENOSO LEVERKUSEN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า เลเวอร์คูเซน – Outlet – หมู่บ้านกังหัน - อัมสเตอร์ดัม

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านสู่ Mcarthurglen Designer Outlet Roermond ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) เอาท์เลทขนาดใหญ่ที่เป็นแหล่งช๊อปปิ้งของคนเนเธอร์แลนด์, เยอรมัน และ เบลเยี่ยม ที่นิยมมาเลือกซื้อสินค้าราคาย่อมเยานานาชนิด อิสระให้ ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิเช่น GUCCI, PRADA, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, VICTORIANOX, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านกังหัน (Zaanse Schans) หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลม และบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงสาทิตวิธีการทำชีส ทำขนม ทำรองเท้าไม้ ที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองให้เวลาท่านเดินเล่นอิสระย่าน Red light district ใจกลางกรุงอัมเตอร์ดัม ย่านการค้าเพศพาณิชที่ถูกกฎหมาย อยู่กลางเมืองอัมเตอร์ดัม

ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก นำเข้าที่พัก VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า

วันที่หก อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – หมู่บ้านกีธูร์น – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือหลังคากระจก (Lovers Canal Cruises) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ จากนั้นนำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) เมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เมืองเล็กๆที่มีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ 2,600 คน เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากถนนหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยคลอง ทะเลสาบ จึงทำให้ปราศจากมลพิษ ผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางโดยการใช้เรือเป็นพาหนะโดยลัดเลาะคลองที่มีความยาวประมาณ 7.5 กิโลเมตร

16.00 น. ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ให้ท่านมีเวลาทำคืนภาษี
(Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free)
ภายในสนามบิน

21.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK150
***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 22.00 น. และถึงสนามบินดูไบเวลา 07.45 น.***

วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

06.30 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
***คณะเดินทางวันที่ 28 ต.ค. 62 ออกเดินทางเวลา 09.30 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 18.40 น.***

19.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รวม/ไม่รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
 • สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ (14 ยูโร )
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย ( 21 ยูโร)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Amsterdam, Netherlands

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿39,900.00

บริหารจัดการโดย

TTB Admin

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2018

252 รีวิว

คุณอาจสนใจ