เริ่มต้น ฿57,000.00
จองเดี๋ยวนี้

GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS)

Created with Sketch. Vienna, Austria
Not Rated

รหัสทัวร์

___

สายการบิน

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

10 วัน 7 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

GOOD MORNING EASTERN EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ (OS) • บินตรงเข้าออกเวียนนา ประเทศออสเตรีย • นำเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตราการตา • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest) • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary) • เข้าชมเหมืองเกลือและล่องเรือที่ฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle) • เข้าชมโบสถ์โครงกระดูกที่เมืองคุทนา ฮอรา

ดูเพิ่ม

ไฮไลท์

 • บินตรงเข้าออกเวียนนา ประเทศออสเตรีย
 • นำเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์(Schoenbrunn Palace) อันวิจิตรตราการตา
 • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ชมรัฐสภาที่สุดแห่งความสวยงามของกรุงบูดาเปสต์ (Budapest)
 • เดินเล่นเมืองน้ำแร่สุดแสนโรแมนติกที่คาร์โลวี่ วารี (Karlovy vary)
 • เข้าชมเหมืองเกลือและล่องเรือที่ฮัลสตัท(Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี
 • เที่ยวเมืองมรดกโลกที่เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย
 • สัมผัสมนต์เสน่ห์ของกรุงปราก (Prague) และความยิ่งใหญ่ของปราสาทปราก (Prague castle)
 • เข้าชมโบสถ์โครงกระดูกที่เมืองคุทนา ฮอรา

โปรแกรมเดินทาง

ขยายทั้งหมด
วันที่ 1 กรุงเทพ

20.45 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ประตู 4 แถว G พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
23.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ OS 026
*** สำหรับคณะที่เดินทางตั้งแต่เดือนตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 23.55 น.และถึงเวียนนาเวลา 05.25 น. ***

วันที่ 2 เวียนนา – กราซ – ซาลส์บวร์ก – สวนดอกไม้มิราเบลล์

05.35 น. ถึงสนามบินกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรียที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศออสเตรีย ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก กราซตั้งอยู่ริม แม่น้ำ เมอร์ เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย ทั้งโกธิค เรอเนส์ซองส์ และบารอก อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยกราซ มหาวิทยาลัยที่มีความเก่าแก่ซึ่งสร้างในปี ค.ศ. 1585 และต่อมาเมืองกราซได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ.1999 มีเวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย เดินทางสู่เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์กที่มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป และ เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน นำท่านชมสวนดอกไม้มิราเบลล์ (Mirabell Garden) ซึ่งเป็นฉากหนึ่งในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “มนต์รักเพลงสวรรค์” (The Sound of Music) ที่โด่งดังไปทั่วโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก AUSTRIA TREND SALZBURG WEST หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท - ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท – เชสกี บุดาโจวิช

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือฮัลสตัท (Hallstatt Salt mine) เหมืองเกลือที่มีอายุมากกว่า 7000 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี 2540 โดยเหมืองเกลือแห่งนี้อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 800 เมตรและตั้งอยู่เหนือทะเลสาบตามธรรมชาติ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านล่องเรือทะเลสาปที่เมืองฮัลสตัท ชมความสวยงามของเมืองฮัลสตัทที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น UNESCO WORLD HERITAGE VIEW ***การล่องเรือ หากไม่สามารถล่องเรือได้ในวันนั้นๆ ทางบริษัทขอคืนเงินให้ ท่านละ 5 ยูโร*** หลังจากนั้นนำท่านเดินทางข้ามพรหมแดนของออสเตรีย – สาธารณรัฐเชก สู่เมืองเชสกี้บูดาโจวิช (Ceske Budejovice)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRAND ZVON หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เชสกี้ บุดาโจวิช – เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) นำชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำชมปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Valtawa River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย นำคณะเดินทางสู่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำเข้าชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 ชมมหาวิหาร เซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และ พระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น (กรณีมีพิธีภายในมหาวิหาร อาจไม่ได้รับอณุญาตให้เข้าชม) แล้วชมพระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย นำท่านเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านเดินเล่นบนสะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์ จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “Powder Gate” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (Old Town Hall) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (Astronomical Clock) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่น และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า
ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NH PRAGUE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปราก - คาร์โลวี วารี - มาเรียนสเก้ ลาสเน่ – ปราก

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองคาร์โลวี วารี (Karlovy vary) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งสปาที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐเช็ค เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางบำบัดโรคภัยต่างๆ นำเดินชมเมืองคาร์โลวี วารี ซึ่งปัจจุบันเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วโลกที่จะมาใช้บริการรักษาสุขภาพตามความเชื่อที่มีมาแต่สมัยโบราณ เชิญทดลองดื่มน้ำแร่ซึ่งต้องดื่มกับแก้วพิเศษโดยเฉพาะ เป็นแก้วพอร์ซเลนที่มีปากยื่นออกมาเหมือนกาน้ำ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (เป็ดสไตล์โบฮีเมียน)

บ่าย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองมาเรียนสเก้ ลาสเน่ (Marianske Lazne) ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสปาและยังเป็นเมืองกลางหุบเขาอีกด้วย เพราะว่าเมืองแห่งนี้ถูกล้อมรอบไว้ด้วยภูเขาสีเขียวขจี โดยได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่งสปา นำท่านชม "ลานน้ำพุเต้นระบำ" หรือ "ลานน้ำพุดนตรี" ที่ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ซึ่งในทุกๆชั่วโมงจะเปิดเพลงบรรเลงไปพร้อมๆกับการพวย พุ่งของน้ำพุ อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านกลับกรุงปราก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH PRAGUE เทียบเท่า

วันที่ 7 ปราก – คุทนา ฮอร่า – โบสถ์โครงกระดูก – บราติสลาวา

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองคุทนา ฮอร่า (Kutna Hora) เมืองที่สำคัญและมีความสวยงามไม่แพ้กรุงปราก เนื่องจากเป็นเหมืองแร่เงินของยุโรปมาตั้งแต่ยุคกลาง จึงทำให้เมืองนี้มีความร่ำรวยไม่แพ้กรุงปราก และยังมีความสวยงามทางธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่ จนได้รับการจดทะเบียนเข้าเป็นมรดกโลกจาก Unescoในปี ค.ศ 1995 นำท่านชมความสวยงามของโบสถ์ประจำเมือง นำเข้าชมโบสถ์เซ็นต์บาบารา (St. Barbara Church) โบสถ์สไตล์โกธิกที่นับว่าสวยงาม และสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1388 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1905 ใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 500 ปี จากนั้นนำเข้าชมโบสถ์โครงกระดูก (Sedlec Ossuary) อันโด่งดัง สถานที่ที่แปลกที่สุดในเมืองนี้ที่ ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์ที่แปลกที่สุดในโลก เนื่องจากโบสถ์นี้ตกแต่งไปด้วยโครงกระดูกมนุษย์กว่า 70,000 ชิ้น กว่า 40,000 คน ทุกอย่างทำขึ้นจากกระดูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโคมไฟระย้า แท่นบูชา ไปจนถึงตราสัญลักษณ์ตระกูล เหตุผลของการนำกระดูกมาตกแต่งคือ ตระกูลผู้ปกครองสัญชาติเยอรมันมอบหมายให้ สถาปนิคชื่อ Frantisek Rint สร้างสรรค์ผลงานจากกระดูกเพื่อเป็นการระลึกถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง และสื่อให้เห็นว่าความตายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาว่า (Bratislava) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOLIDAY INN หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 บราติสลาวา – บูดาเปสท์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของ ประเทศฮังการี (Hungary) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรม รุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ซุปกุลาซ)

บ่าย นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันเลื่องชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยะธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือ ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย WILLIAM TIERNEY CLARK วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้ถูกนำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

ที่พัก เดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE BUDA หรือเทียบเท่า

วันที่ 9 บูดาเปสท์ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของ ป่าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955, ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้องในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ซึ่งสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส

กลางวัน รับปนะทาอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย จากนั้นนำชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton,Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer ,สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara ,H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท หรือแวะชิมของหวานที่ร้าน THE DEMEL ร้านเบเกอร์รี่ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา
นำเดินทางสู่สนามบินกรุงเวียนนา เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
23.20 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบิน OS025
*** สำหรับคณะที่เดินทางตั้งแต่เดือนตุลาคมจะออกเดินทางเวลา 23.20 น.และถึงกรุงเทพเวลา 15.20 น. ***

วันที่ 10 กรุงเทพฯ

14.20 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รวม/ไม่รวม

 • 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
 • จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ,ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** ,[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค ประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนอร์เวย์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,000 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น (18 ยูโร)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Vienna, Austria

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿57,000.00

บริหารจัดการโดย

TTB Admin

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2018

245 รีวิว

คุณอาจสนใจ