จาก ฿61,900.00
จองเดี๋ยวนี้

GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

Created with Sketch. Switzerland
Not Rated

Tour Code

___

Tour Flight

___

Created with Sketch.

ระยะเวลา

8 วัน 5 คืน

Created with Sketch.

ขนาดกรุ๊บ

35 คน

ภาพรวม

GREENERY AND SNOWY SWITZERLAND สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG) บินตรงจากกรุงเทพฯ สู่เมืองซูริค เที่ยวกรุงเบิร์น เมืองหลวงสวิส  เที่ยวเมืองเจนีวา เที่ยวเมืองโลซานน์ ขึ้นยอดเขา กลาเซียร์ 3000 เที่ยวเมืองมองเทรอซ์ เมืองแทซ เที่ยวเมืองเซอร์แมท เมืองในหุบเขา
เที่ยวเมือง เวเว่ย์ เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเกน นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราวด์ เที่ยวเมืองลูเซิร์น  ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น ขึ้นยอดเขาริกิ ช้อปปิ้งกันให้จุใจ บินกลับจากเมืองซูริค สู่กรุงเทพฯ บินตรง

ไฮไลท์

 • การบินไทยบินตรงจากกรุงเทพฯ – ซูริค
 • เที่ยวกรุงเบิร์น
 • เที่ยวเมืองเจนีวา
 • เที่ยวเมืองโลซานน์
 • ขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
 • เที่ยวเมืองมองเทรอซ์
 • เที่ยวเมืองแทซ
 • เที่ยวเมืองเซอร์แมท
 • เที่ยวเมืองเวเว่ย์
 • เที่ยวเมืองอินเทอร์ลาเกน
 • ขึ้นยอดเขาจุงฟราวด์
 • เที่ยวเมืองลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
 • ขึ้นยอดเขาริกิ
 • บินกลับจากซูริค การบินไทยบินตรง

Included/Exclude

 • 1 ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 • 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 • 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ,เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน],เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน] **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 • 8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 • 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 • 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
 • 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (20 สวิตฟรังก์)
 • 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก์)

โลเกชั่นทัวร์

Created with Sketch. Switzerland

รีวิว

0/5
Not Rated
อ้างอิงตาม 0 รีวิว
เยี่ยมยอด
0
ดีมาก
0
ระดับปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
กำลังแสดง 1 - 0 ของ 0 ในทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
เริ่มต้น ฿61,900.00

บริหารจัดการโดย

admin ThaiTravelBooking

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 2021

314 รีวิว

คุณอาจสนใจ